logo

Zasady rekrutacji do WSD IPAN

Kto może kandydować?

O przyjęcie do WSD IPAN mogą się ubiegać osoby, które chciałyby rozpocząć realizację czteroletniego programu kształcenia doktorskiego w dyscyplinie nauk fizycznych, chemicznych albo biologicznych od października 2019 roku, i które uzyskały tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (lub uzyskają go przed 1 października 2019 roku):

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, o przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się osoby niespełniające wyżej wymienionych wymagań, ale będące absolwentami studiów pierwszego stopnia lub które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich na kierunkach wymienionych wyżej.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja podstawowa prowadzona jest w drodze konkursu prowadzonego przez Komisje Rekrutacyjne działające przy Podmiotach Doktoryzujących (tj. INTiBS PAN i IITD PAN). Podstawą przyjęcia kandydata do Szkoły jest pozycja na liście rankingowej wyznaczonej uzyskaną liczbą punktów rekrutacyjnych oraz dostępność miejsc w Podmiotach Doktoryzujących.

Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, na które składają się:

Po przeprowadzaniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisje Rekrutacyjne przyznają kandydatom punkty rekrutacyjne (od 0 do 25 punktów), na które składają się:

a następnie sporządzają listy rankingowe dla każdej dyscypliny z osobna.

Listy rankingowe ze wskazaniem minimalnej liczby punktów rekrutacyjnych oraz osób przyjętych są jawne i zostają ogłoszone na stronie internetowej Szkoły oraz w Biuletynach Informacji Publicznej Podmiotów Doktoryzujących

W przypadku nieobsadzenia dostępnej liczby miejsc Szkoła zastrzega sobie prawo do ogłoszenia i przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej we wrześniu 2019 roku.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać:

Podanie powinno zawierać następujące pobrany i wypełniony formularz zintegrowany ze strony internetowej Szkoły (dostępny tutaj), który zawiera:

oraz przedstawione w języku polskim lub angielskim:

W przypadku obcokrajowców, którzy tytuł zawodowy uzyskali na uczelni spoza Unii Europejskiej dodatkowo wymagane jest uwierzytelnienie dokumentów poświadczających uzyskanie tego tytułu przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy można być doktorantem w projekcie badawczym?

W przypadku pojawienia się środków finansowych pochodzących z projektów instytucji zewnętrznych a przeznaczonych na finansowanie stypendium doktoranckiego doktoranta biorącego udział w projekcie może być ogłoszona rekrutacja specjalna z rozpoczęciem kształcenia od początku miesiąca następującego po wpisaniu na listę doktorantów. Odbywać się będzie ona na zasadach opisanych wyżej, przy czym:

Gdzie można się dowiedzieć więcej?

Szczegółowe i prawnie obowiązujące zasady rekrutacji można znaleźć tutaj.